คำปรารภ เกี่ยวกับ พยาธิกำเนิดของโรค ใหลตาย ของศ.ดร.ณัฐ  ภมรประวัติ
ในการประชุมวิชาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์สมทบ ครั้งที่ 1
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2534
Download PDF file 1.67MB