เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ รายการ PDF File
พิธีเปิดการประชุม
รายงานโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ประสิทธิ์ ฟูตระกูล
ประธานกรรมการ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ
และ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
Abstract -
ประวัติ -
   

คำกล่าวรายงานโดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ ฟูตระกูล ประธานสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์.pdf

 
คำกล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุลิ.pdf  
หัวข้อ รายการ PDF File
เปิดการประชุม และ บรรยายพิเศษ
"ยุทธศาสตร์ และแผนงานงานวิจัยมุ่งเป้าในยุคเปลี่ยนผ่านและปฏิรูปประเทศไทย"
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Abstract -
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
Special Inaugural Neuroscience Honorary Lecture
"Neuroscience in Thailand: Past, Present and Future"
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา
อดีตอธิการบดี และประสาทศัลยแพทย์อาวุโส อาจารย์พิเศษ หน่วยศัลยศาสตร์ประสาท ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2528
Abstract -
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
Introductory and Thematic Lectures
"Neuroscience: Scientific Bases of Brain-Mind-Behaviour and
Development of Neuroscience Research and Education for Thailand"
รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี
กรรมการสภาวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์พิเศษศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
   
NK_PPT_1_Neuroscience_21July2014_final_1_R.pdf Powerpoint
NK_The Present Status of Neuroscience in Thailand v05_056_072.pdf Powerpoint
NK_Develeopment Evolution Neuroscience Thailand_Edited2014.pdf Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Brain structure and function in health and diseases: Neuroimaging in Thailand
(Magnetic Resonance Imaging: MRI, functional MRI, MR-Spectroscopy, and Brain
Data Banking)"
รศ.พญ. จิรพร เหล่าธรรมทัศน์
หัวหน้าศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC) ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract -
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Challenging health problems related to Brain-Mind-Behaviour in Thailand"
ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวริทร์
ราชบัณฑิต และนายกก่อตั้งสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย
สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"โครงการวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพ และวิทยาศาสตร์การแพทย์: ความเป็นมา กระบวนการ
และขั้นตอนการเสนอขอทุนวิจัยจากโครงการวิจัยมุ่งเป้า"
ศาสตาจารย์นายแพทย์ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Abstract -
ประวัติ -
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Melatonin: anti-oxidant reducing oxidative stresses, neuronal degeneration and
death, implication in Parkinson's disease, neurotoxicity of amphetamine and antiaging."
ศ.ดร. ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเคมีและเภสัชวิทยา สภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2554
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2555
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
หัวหน้าศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ
นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Neuroscience Society)
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Innovative research on Parkinson's disease and movement disorders"
รศ.นพ. รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
หน่วยวิจัยโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Deep-brain electrical stimulation for treatment of Parkinson's disease and
movement disorders."
ผศ.นพ. ศรัณย์ นันทอารี
หัวหน้าสาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on cellular and molecular neuroscience"
รศ.ดร. บัณฑิต เจตน์สว่าง
ผู้ได้รับรางวัล 2013 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Health
Sciences จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier ประธานหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on Behavioural neuroscience of learning and memory."
ผศ.นพ. นาราวุฒ ภาคาพรต
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on natural products and herbs for brain and cognitive
functions."
รศ.ดร. จินตนาภรณ์ วัฒนาธร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการวิชาการ สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on pains and headaches"
ศ.นพ. อนันต์ ศรีเกีรติขจร
รองคณบดีฝ่ายวิจัย และภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract
ประวัติ
Powerpoint

Download เอกสารทั้งหมด


Poster