เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ รายการ PDF File
Special Invited Lecture
"Drug Addiction, Substance Abuse, Treatment and Rehabilitation Programs in
Thailand"
นพ. วิโรจน์ วีรชัย
ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
(รพ. ธัญญรักษ์) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Abstract -
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
Special Invited Lecture
"Psychiatric and Mental Health Problems, and related research in Thailand"
พ.ญ. พรรณพิมล วิปุลากร
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
Abstract -
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
Special Invited Lecture
"Neuro-vascular Diseases (Stroke) and related research in Thailand"
น.พ. สุชาติ หาญไชยพิบูลย์กุล
หัวหน้าศูนย์วิจัย สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Progresses of Genomic- Proteomic Biomarkers and Molecular Investigative
Techniques"
"Genetic studies of neurological and psychiatric disorders in Thailand"
น.พ. วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
หัวหน้าศูนย์วิจัยพันธุศาสตร์การแพทย์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Genetic and Biomarkers for neurodegenerative diseases in Thailand"
รศ.ดร.นพ. ธีรธร พูลเกษ
หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Brain-Mind-Behaviour related health problems in the north-eastern part of
Thailand"
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
นายกสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Brain-Mind-Behaviour related health problems in the northern part of Thailand"
รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาอาวุโส อดีตอาจารย์สาขาประสาทวิทยา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Brain-Mind-Behaviour related health problems in the southern part of Thailand"
รศ.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
หน่วยระบาดวิทยา และภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Diagnosis of Alzheimer's disease by PET scan with Pittsburgh Compound B (C11-
PIB): the Thai experience"
พันเอก (พิเศษ) ดร.นพ. โยธิน ชินวลัญช์
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพ
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Advances in Interventional Neurosurgery and Neuro-radiology in
Thailand."
ผศ.นพ. ทวีศักดิ์ เอื้อบุญญาวัฒน์
สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
และ ศิริราช Neurovascular team, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Basic research on brain aging, dementia and Alzheimer's disease"
รศ.ดร. วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"New perspectives of dementia prevention and treatment."
ศ.นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Abstract
ประวัติ
New perspectives dementia prevention and treatment Kongkiat.pdf Powerpoint
Diagnosis of AD and dementia TMJ 2014a.pdf Powerpoint
AD medication TMJ 2014.pdf Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Long-term care of elderly with dementia and Alzheimer's disease in Thailand.'
พญ. สิรินทร ฉันศิริกาญจน
หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายกสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic review of research on aging, senile dementia and Alzheimer's disease in
Thailand"
ดร. อังสนา โตกิจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มวิทยาการ และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Current strategic research on senile dementia and Alzheimer's disease in Thailand
รศ.พญ. วรพรรณ เสนาณรงค์
รองหัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา Director of Behavioural Neurology and
Neurodegenerative Diseases, Director of Memory Clinic, ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ปรึกษา WHO on ICD11 Neurocognitive Diseases Chapter
อุปนายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on impact of physical activity and diet on the development of
dementia, chronic kidney disease, diabetes and cardiovascular disease in a Thai
general population."
ศ.นพ. ประเสริฐ บุญเกิด
นายกสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และ หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ  
Powerpoint  
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on community-based health promotion for Thai elderly."
ศ.นพ. ประเสริฐ อัสสันตชัย
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Strategic research on nursing cares for patients with senile dementia and cerebrovascular
diseases (Stroke)"
ผศ.ดร. วิมลรัตน์ วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint

 

Download เอกสารทั้งหมด


Poster