เอกสารประกอบการประชุม

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

หัวข้อ รายการ PDF File
"Progress of research on developmental neurobiology"
รศ.ดร. นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Neuro- Behavioural developmental problems in Thailand:
Developmental delayed, ASD, AD/HD, poor achievement and Conduct Disorders"
รศ.พญ. นิตยา คชภักดี
กุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาพัฒนาการและ
พฤติกรรม ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ และ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
อดีตผู้อำนวยการก่อตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และอดีตหัวหน้าหน่วย
พัฒนาการเด็ก และอาจารย์พิเศษ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Brain-Mind-Learning: Educational Neuroscience"
ผศ.ดร. จุฑามาศ แหนจอน
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา สมอง จิตใจ และการเรียนรู้
ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กระทรวงสาธารณสุข
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Introduction to sleep and importance of sleep on health and
brain functions.'
รศ. ดร. นัยพินิจ คชภักดี
Vice President, Asian Sleep Research Societies
Founding President, Thai sleep Research and Sleep Medicine Societies
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Research on sleep disordered breathing in children."
ศ.พญ. อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์
หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับโรงพยาบาลรามาธิบดี
หัวหน้าหน่วยโรคระบบหายใจเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Research on Sleep disorders and their impacts on health"
อ.พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
กรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
ศูนย์นิราเวช ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Promotion of Brain Health and Happiness: Brain-Mind-Behaviour"
รศ.ดร. นัยพินิจ คชภักดี
อาจารย์พิเศษศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"การประยุกต์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการเยียวยาสุขภาพ (กรณีประยุกต์การปฏิบัติ
สมาธิ SKT1-SKT7 กับโรคเรื้อรังและผู้ป่วยระยะสุดท้าย)"
รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Abstract
ประวัติ -
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Development of neural progenitor cells from embryonic stem cells."
ดร. ปริญญา น้อยสา
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Development of Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) and transdifferentiation
into neural stem cells for brain aging and Alzheimer's disease"
นสพ.ดร. นริศร กิติยานันท์
กลุ่มวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Neurogenesis and exercise in spinal cord injuries."
ดร. วรินทร์ กฤตยาเกียรณ
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Abstract
ประวัติ
Powerpoint
หัวข้อ รายการ PDF File
"Neural stem cells for hearing impairment."
ผศ.ดร. นพพร จงกมลวิวัฒน์
คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Abstract
ประวัติ
Powerpoint

 

Download เอกสารทั้งหมด


Poster